Protocol ongewenst gedrag

 

Maatschappelijke waarden en fatsoensnormen

ATC Wijhe is een sportvereniging waar maatschappelijke waarden en fatsoensnormen hoog in het vaandel staan en dus is wangedrag op en rond de sportvelden en in de clubgebouwen absoluut ontoelaatbaar.

Ongewenst gedrag, Seksuele intimidatie, Vertrouwenspersoon

Indien je bij ATC Wijhe geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en/of agressie kan je, als je dat wenst, met die problemen terecht bij leden van het bestuur. ATC Wijhe kent geen aparte vertrouwenspersoon.

Incidenten

Lichte overtredingen
Lichte en op zichzelf onschuldige overtredingen binnen een team, trainingsgroep of tijdens een toernooi moeten worden opgepakt en afgehandeld door de betreffende teams, trainers en toernooileiders. Mocht dit niet afdoende zijn dan dient het bestuur te worden ingeschakeld.

Onacceptabele gebeurtenissen
Indien zich onverhoopt onacceptabele gebeurtenissen voordoen zal het incident, schriftelijk moeten worden gemeld aan het bestuur dat, na hoor en wederhoor, passende maatregelen zal kunnen opleggen aan degene(n) die zich niet heeft/hebben gehouden aan de fatsoensnormen. Ook kan het bestuur zelf tot actie overgaan wanneer dit nodig wordt geacht.

Werkwijze
a. Melding door betrokkene(n) of door derde(n) schriftelijk aan het bestuur,
b. Uitvoering van het Protocol Ongewenst Gedrag door het bestuur, te weten:

  1. Bestuur en betrokkene(n) informeren dat een incident is gemeld,
  2. Feiten inventariseren en vastleggen,
  3. Hoor en wederhoor toepassen,
  4. Gevoerde gesprekken vastleggen en communiceren met betrokkenen,
  5. Passende maatregel(en) bepalen,
  6. Bestuur en betrokkene(n) informeren over passende maatregelen,
  7. Alle gegevens betreffende het incident registreren in het dossier “Incidenten”.

Beroep aantekenen
Tegen het besluit van het bestuur kan/kunnen betrokkene(n) in beroep gaan door binnen één week nadat het besluit kenbaar is gemaakt, schriftelijk beroep aan te tekenen bij de voorzitter van het bestuur. Het bestuur zal dat beroep binnen 7 werkdagen behandelen. De uitspraak van het bestuur is bindend.Hier kun je de gedragsregels van ATC Wijhe downloaden