Lesreglement

 

 1. De leerling is verplicht het gehele bedrag dat voortvloeit uit de tennislescyclus te voldoen. Bij de jeugd wordt dit per kwartaal automatisch vooraf afgeschreven samen met de contributie.
 2. De lessen worden gegeven op een door de leraar in overleg met de leerling vast te stellen tijdstip.
 3. De lestijden worden kenbaar gemaakt via de mail.
 4. Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur duurt 25 minuten.
 5. Men kan individueel en in groepsverband (bij volwassenen maximaal 4 personen) trainen.
 6. Junioren worden in grotere groepen ingedeeld.
 7. Het volgen van lessen is voor eigen risico. De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
 8. De leerling heeft zich tijdens de les te houden aan de gedragscodes die de leraar hem oplegt (denk bijv. aan het in wilde weg slaan van ballen, gooien met rackets en ongeoorloofd taalgebruik): daar waar de leerling dit nalaat is de leerling verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan (bijv. uitsluiting van de les en aansprakelijkheid voor de gevolgschade).
 9. Bij verhindering bij privéles dient de leerling zich voortijdig af te melden, te weten op zijn laatst 24 uur van te voren, anders is hij verplicht het lesgeld te voldoen. Volgt men klassikaal les dan is men bij verhindering in ieder geval verplicht het lesgeld te voldoen.
 10. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.
 11. Indien lessen niet door kunnen gaan vanwege slechte weersomstandigheden of andere onverwachte zaken, worden de leerlingen via mail en telefoon ingelicht.
 12. Proeflessen kunnen met een maximum van twee keer per seizoen in overleg met de trainer vrijblijvend genomen worden. Wordt de leerling lid en gaat men training volgen zullen de proeflessen als gegeven les beschouwd worden.
 13. Een leerling heeft zich te houden aan de door de tennisvereniging verplicht gestelde tenniskleding en tennisschoeisel.
 14. Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e wel, de 3e niet enz. De leraar kan bij jeugdlessen beslissen theorie en/of conditielessen te geven.
 15. De leraar verzorgt het lesmateriaal, de leerling zorgt zelf voor een tennisracket, met uitzondering van leerlingen die proeflessen nemen, zij worden voorzien door de tennistrainer.
 16. Indien de betaling niet binnen de door de leraar vastgestelde termijn is voldaan, volgt een verhoging van 7,50 euro van de nota in verband met administratiekosten.
 17. De trainer behoudt zich ten allen tijde het recht voor de les te stoppen indien de omstandigheden hem daartoe dwingen.
 18. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe leerling wordt overgenomen.
 19. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 20. In alle overige gevallen beslist de leraar in overleg met de leerling.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.